Programky:
  1. Grep: grep.c.txt
  2. Printf: printf.c.txt
  3. Makro: makro.c.txt
  4. Matice: matice.c.txt
  5. N nejčastějších slov: n_slov.c.txt a n_slov.h.txt
  6. Regulární výrazy: reg_v.c.txt
  7. Stromy: stromy.c.txt a stromy.h.txt
  8. Scitani dvou dloooooooooouhych cisel plus.c.txt
  9. Nasobeni dvou dloooooooooouhych cisel krat.c.txt